Vedtekter

Vedtekter for Handelskampanjen. Gjeldende fra 21.3.2019.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Handelskampanjen og ble stiftet i 2004.

§ 2 Formål

HANDELSKAMPANJEN arbeider på bakgrunn av den politiske plattformen som er vedtatt av årsmøtet.

HANDELSKAMPANJEN vil motarbeide den rådende, nyliberalistiske handelspolitikken og grunnleggende reformere det handelspolitiske systemet

HANDELSKAMPANJEN arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn ligger til grunn for utviklingen, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ og ikke overlates til snevre økonomiske interesser.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Handelskampanjen er et nettverk bestående av medlemsorganisasjoner.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett med en representant for hver medlemsorganisasjon. Medlemmer av medlemsorganisasjonene i Handelskampanjen er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Frivillig kontingent betales av medlemmer i løpet av året.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april/mai måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med innkomne forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemsorganisasjoner har adgang til årsmøtet med to representanter hvorav en med stemmerett. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten og sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke å være medlem av noen av medlemsorganisasjonene i Handelskampanjen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Behandle Handelskampanjens årsmelding
  2. Behandle Handelskampanjens regnskap i revidert stand
  3. Behandle Handelskampanjens budsjett
  4. Behandle innkomne forslag
  5. Velge:

a) styreleder
b) medlemmer av koordineringsgruppa (styret)
c) leder av valgkomité, samt to medlemmer
d) revisor

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når koordineringsgruppa (styret) bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av en koordineringsgruppe (styre) på minimum fem antall medlemmer. Koordineringsgruppa (Styret) er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Koordineringsgruppa (Styret) blir valgt på årsmøtet av medlemsorganisasjonene. Koordineringsgruppa (Styret) sitter fram til gjenvalg på neste årsmøte (ett år).

Koordineringsgruppa skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Handelskampanjens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere Handelskampanjen utad.
  5. Komme med innstilling til ny valgkomité.

Koordineringsgruppa skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Koordineringsgruppa er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet regnes forslag som falt.

§ 14 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av tre personer, og velges på årsmøtet av medlemsorganisasjonene.

Valgkomiteen skal komme med innstilling til leder, og til øvrige medlemmer av koordineringsgruppa (styret).

Valgkomiteen skal sende sin innstilling til styret senest to uker før årsmøtet.

§ 15 Vedtektsendring

Vedtektene i sin helhet skal behandles på årsmøtet i 2011, og kan da endres med simpelt flertall. Fra og med årsmøtet i 2011 vil følgende gjelde om ikke annet vedtas: Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Handelskampanjen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker