Vedtekter

Vedtekter for Handelskampanjen. Gjeldende fra 27.04.2022.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Handelskampanjen. Foreningen ble stiftet i 2004

§ 2 Formål

HANDELSKAMPANJEN arbeider ut fra den politiske plattformen som er vedtatt av årsmøtet.

HANDELSKAMPANJEN vil motarbeide den rådende, nyliberalistiske handelspolitikken og grunnleggende reformere det handelspolitiske systemet

HANDELSKAMPANJEN arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn ligger til grunn for utviklingen, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ og ikke overlates til snevre økonomiske interesser.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle organisasjoner, foreninger og institusjoner, både lokalt og nasjonalt, som støtter den

politiske plattformen, kan være medlem i Handelskampanjen.

Det er styret som har mandat til å godkjenne nye medlemsorganisasjoner.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett med en representant for hver medlemsorganisasjon. Medlemmer av medlemsorganisasjonene i Handelskampanjen er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Utmelding

Utmelding av medlemsorganisasjoner må skje skriftlig til styret

§ 7 Ekskludering

Styret kan ekskludere en medlemsorganisasjon som opptrer i strid med foreningens formål eller øvrige vedtekter.

§ 8 Trygg organisasjon

Ingen skal krenke eller utsette andre medlemmer for hets og trakassering.

Ingen skal diskriminere mot andre på bakgrunn av blant annet etnisitet, religion, kjønn, seksualitet, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

§ 9 Kontingent

Frivillig kontingent betales av medlemmer i løpet av året.

§ 10 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter,

inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter

skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 11 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april/mai måned, er foreningens høyeste myndighet.

Medlemsorganisasjonene innkalles til årsmøtet av styret med minst 1 måneds varsel. Innkallingen skal inneholde tid og sted. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med innkomne forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemsorganisasjoner har adgang til årsmøtet med to representanter hvorav en med stemmerett. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten og sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.

§ 12 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke å være medlem av noen av medlemsorganisasjonene i Handelskampanjen.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, har leder dobbeltstemme.

§ 14 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden

  2. Godkjenne Handelskampanjens årsmelding

  3. Godkjenne Handelskampanjens regnskap i revidert stand

  4. Vedta Handelskampanjens budsjett

  5. Vedta Handelskampanjens arbeidsplan

  6. Behandle innkomne forslag

  7. Velge:

a) styreleder

b) medlemmer av styret

c) leder av valgkomité, samt to medlemmer

d) revisor

§ 15 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 16 Styret

Foreningen ledes av en styre på minimum fem antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret blir valgt på årsmøtet av medlemsorganisasjonene.

Styret sitter fram til gjenvalg på neste årsmøte.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Handelskampanjens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere Handelskampanjen utad.

5. Komme med innstilling til ny valgkomité

Styret skal møtes ved behov når ledelsen eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet regnes forslag som falt.

§ 17 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av tre personer, og velges på årsmøtet av medlemsorganisasjonene.

Valgkomiteen skal komme med innstilling til leder, og til øvrige medlemmer av styret.

Valgkomiteen skal sende sin innstilling til styret senest to uker før årsmøtet.

§ 18 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 19 Oppløsning

Oppløsning av Handelskampanjen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.


Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker